Miindung ka Waktu,
Mibapa ka Zaman

Sambutan Rektor UIN Sunan Gunung Djati

Publikasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan UIN Bandung merupakan keniscayaan di era komunikasi tanpa batas. Berbagai layanan yang diberikan lembaga mesti dapat diakses secara mudah dan cepat oleh seluruh pihak yang berkepentingan. 

Zaman tanpa batas, yang lebih dikenal dengan istilah globalisasi, menuntut berbagai pihak untuk dapat update pada segala hal yang diperlukan. Oleh sebab itu, kehadiran piranti dan saluran teknologi komunikasi mesti dimiliki oleh UIN Bandung. 

Selaku rektor, saya menyambut bahagia kehadiran website perpustakaan UIN Bandung, dengan alamat lib.uinsgd.ac.id. Kehadiran website ini merupakan salah satu upaya agar segala hal yang terkait dengan kepustakaan dapat diakses secara mudah dan cepat oleh siapapun yang berkepentingan. Selain itu, website ini merupakan “pipa-penyalur” agar apa yang dilakukan oleh Perpustakaan, secara khusus, dan UIN Bandung secara keseluruhan terasakan langsung oleh masyarakat.

Website ini diharapkan memberikan informasi-informasi yang penting untuk menambah penguatan keilmuan UIN Bandung, yang mengusung tema ahklak karimah dan wahyu memandu ilmu. Menu-menu yang tersedia di website ini pun diharapkan mampu memberikan kemudahan layanan bagi para pemustaka yang akan mengakses pengetahuan keislaman dan pengetahuan umum.

Sekali lagi, saya menyambut gembira kehadiran website Perpustakaan.

 

Bandung, 13 Januari 2016

Rektor,

 

ttd.

Prof.Dr.H.Mahmud, M.Si

 

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable